ساکنین محترم شهر گلستان جهت هماهنگی و انتخاب مناسبترین دستگاه با شماره

۰۲۱۶۵۲۶۶۹۵۱ تماس حاصل فرمائید

دستگاه درمان زردی جهت استفاده در منزل مناسبترین روش جهت درمان زردی نوزاد می باشد .

میزان بیلی روبین ، سن نوزاد ، وزن نوزاد در انتخاب دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی نوزاد بسیار مههم می باشد.از این حتما با مشاورین سامانه ملی اجاره دهنگان دستگاه درمان زردی ( نوپاد ) تماس حاصل فرمائید.