مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد در استان خراسان جنوبی

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان

خراسان جنوبی در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .