صدور تائیدیه های لازم

شامل پشتیبانی فنی ، بروزرسانی تجهیزات ، گواهی کالیبره دوره ای دستگاه ها ، مجوز فعالیت ، صدور مدرک گذراندن دوره آموزشی

ادامه مطلب