مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی ) در استان کرمانشاه

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان کرمانشاه در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .