مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی ) در استان لرستان

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان لرستان در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .