مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد در استان فارس

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان فارس در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .