مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد در استان سیستان و بلوچستان

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان سیستان و بلوچستان در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .