مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی ) در استان زنجان

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان زنجان در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .