مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی ) در استان اصفهان

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان آذربایجان غربی در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .