مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی ) در استان آذربایجان شرقی

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان آذربایجان شرقی در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .