مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی ) استان اردبیل

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( دستگاه فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان اردبیل در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .